Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: نیروگاه شهيد منتظرقائم، ميزبان بازديد خانواده كاركنان - 1396/04/25

مرحله سوم بازديد خانواده كاركنان نيروگاه به مرحله اجرا گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومي نيروگاه شهيد منتظرقائم، اين بازديدها با هدف آشنايي خانواده همكاران با محل فعاليت همكاران،  ايجاد درك هر چه بيشتر از نوع و اهميت و حساسيت فعاليت هاي نيروگاه ـ خاصه توليدبرق به عنوان صنعت پايه ـ اين بازديد ها به اجزا گذاشته مي شود.

مدير روابط عمومي نيروگاه منتظرقائم در این رابطه گفت: طي اين بازديدها، ابتدا پيرامون اهميت انرژي برق و نحوه ي توليد آن و همچنين انواع نيروگاه هاي توليد كننده برق در جهان و ايران، گزارشي به استماع بازديدكنندگان مي رسد. در ادامه اين گزارش مباحث «مديريت مصرف» با بياني ساده مطرح و از خانواده همكاران به عنوان خانواده بزرگ صنعت برق كشور، همراهي با صنعت برق در ترويج «مديريت مصرف» در ميان آحاد جامعه كه به هر نحوي با آنان در ارتباط هستند، درخواست مي گردد.

بر اساس این گزارش، در طول اين بازديدها، انواع فعاليت ها در يك مجموعه نيروگاهي و رشته هاي تحصيلي مرتبط با مباحث نيروگاه و نحوه همراهي با صنعت برق براي خانواده ها تشريح مي شود.
تعداد بازدید : 2065
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...