Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: سرمایه‌های بهمن/ سرمقاله وخارزم به قلم دکتر صیدی - 1396/11/02

 

 دکتر حجت‌اله صیدی

 مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی

در سالنامة خورشیدی ایرانیان، ماه یازدهم سرشار از شور و اشتیاق و حس پیروزی است. ماهی که حس شیرین امید را در دلها میافزاید و روزهای تازة رستن و سربرآوردن جوانه‌ها را نوید میدهد. در ماه یازدهم سال پنجاه‌وهفت خورشیدی بود که یخهای نامرادی و نومیدی را خورشید انقلاب آب کرد و بهاران خجسته را به بار نشاند که مهمترین ویژگیاش نقش‌آفرینی مردم در تعیین سرنوشت خویش بود، که از آن به مردم‌سالاری یاد شده و در نظامی از پاسخ‌خواهی و پاسخ‌گویی متبلور می‌شود و اکنون،پس از سی‌ونه سال تمام، امید ایرانیان هم‌چنان به ارتقای مردم‌سالاری دینی و نظام پاسخ‌گویی است که یکی از مؤلفه‌های اصلی آن شفافیت است.

     روزها و هفتههای منتهی به بهمن امسال،سرشار از رخدادهایی به‌غایت مهم بود که بررسی نقش هر کدام از آنها در مسیر توسعة اقتصادی کشور، بازار سرمایه و  بنگاهها فرصتی بیشتر و پژوهشی متفاوتتر طلب میکند،اما به دلیل اهمیت برخی از آنها نگاهی اجمالی به آثار هر کدام در این مقطع زمانی ناگزیر مینماید. بررسی لایحة بودجۀ سال نودوهفت در مجلس شورای اسلامی، مهمترین رویداد این روزهاست که به دلیل بزرگی ارقام بودجه،دشواریهای تحقق درآمدها و منابع پیش‌بینی‌شده در آن و هم‌چنین عدم تعادلهای ساختاری در اقتصاد، دقت ویژهای را از سوی دولتمردان و نمایندگان مردم ایجاب میکند تا بتوان برنامهای منطقی و عملی برای سال آینده را رقم زد. یکی از این دشواریها، سامان‌دهی بدهی سنگین دولت به بانکها و بنگاههاست که یکی از بارزترین نمونه‌های آن بدهی وزارت نیرو به نیروگاههای تولیدکنندة برق است که به‌مراتب بیشتر و حتی چند برابر رقمی است که در لایحة بودجه پیش‌بینی شده و این حتی در صورتی قابل تحقق است که قیمت حاملهای انرژی بر اساس آن‌چه در لایحه منظور شده، افزایش یابد که شواهد موجود نشان از تعدیل این پیش‌بینیها دارد. نکتة امیدبخش لایحه و تصمیم کمیسیون تلفیق در این بخش، امکان تهاتر بدهی بنگاهها به بانکها با طلب آنها از دولت است که می‌تواند برای نیروگاههایی مانند منتظر قائم مفید تلقی شود. با وجود رقم بسیار ناچیز پیش‌بینی‌شده که تنها در حدود نودوپنج هزار میلیارد ریال است، نفس توجه به انتشار اوراق خزانه برای بازپرداخت بدهیهای دولت به تولیدکنندگان برق و سایر بنگاهها نیز افق امیدوارکننده‌ای از عزم جدی دولت برای برداشتن گام اول جهت بازپرداخت بدهی‌ها را پیش رو قرار میدهد.

     رخداد مهم دیگر، پاسخ‌خواهی بخشی از مردم در شهرهای کوچک و بزرگ کشور بود که بخش اصیل، درست و سالم آن از سوی مقامات عالی‌رتبه و محترم نظام و ارکان ادارة کشور به رسمیت شناخته شد و از این منظر، نوید شنیدن صدای انتقادها و اعتراضهای مردم را داد، که از آرمانهای انقلاب اسلامی بزرگ مردم در سال پنجاه‌وهفت بود و بدین ترتیب، امید به بهبود سازوکار ادارة کشور و برخورداری سرزمین بزرگ ایران از حکمرانی شایستهتر افزایش قابل ملاحظهای یافت. نتیجة پژوهشهای مهم اقتصاد سیاسی نشان میدهد که مهمترین عامل پیش‌برندة اقتصاد و رونق کسب‌وکار، برقراری رابطة کارآمدی از پاسخ‌گویی بین ارکان کشور است، که در این مسیر، به نظر می‌رسد پیشرفت رضایت‌بخشی نسبت به گذشته فراهم آمده است.

     به بن‌بست رسیدن تلاشهای رئیس‌جمهور ایالات متحده برای به محاق بردن برجام و تمدید ناگزیر تعلیق تحریمها از سوی وی، رخداد برجستة دیگری است که ضمن نمایش وجوه بیشتری از قابلیت‌ها و استحکام برجام و تلاش قابل تقدیر گروه مذاکره‌کننده، فعالان اقتصادی را نسبت به روزها و ماههای آینده امیدوارتر کرده و چنان‌چه افق روشنی از ثبات نرخ ارز نیز رقم بخورد، میتوان برنامه‌ریزی بهتری را برای بهرهگیری کارآمدتر از فضای کسب‌وکار آتی به انجام رساند.

       مجموعة رخدادهای مهم در آستانة بهمن ماه، گروه «ثروت‌آفرینی پایدار برای نسل‌ها» را در سرمایه‌گذاری خوارزمی برآن میدارد که گام‌های بلندتری را برای تحقق اهداف برنامة راهبردی هفت ساله بردارد و در ماههای باقی‌مانده تا پایان سال مالی، با تلاش بیشتر مدیران و کارکنان و پشتیبانی سهامداران و ذینفعان ارجمند بتواند سالی پربار و عملکردی رضایت‌بخش را رقم زند. بهمن ماه هماره، ماه شگفتیها و  پیروزیها بوده و در هفتههای پیش رو نیز نقطة عطفی را برای ارتقای گروه سرمایه‌گذاری خوارزمی خواهد آفرید.

      تعداد بازدید : 1764
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...