Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: کیانوش همتیان - 1398/11/21

معاون مالی و توسعه منابع

شماره تماس: 88682693-021

ایمیل:   kianoosh.hemmatian@kharazmi.ir

شرح وظایف: 

- مدیریت دارایی ها، تامین منابع مالی، تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی، نظارت و هماهنگی فعالیتهای مالی شرکت.

- هدایت و راهبری شرکت و شرکتهای فرعی در برنامه ریزی مالی و تهیه و تنظیم صورتهای شرکت، تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی.

- نظارت بر پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی در شرکت.

- نظارت بر حسن اجرای مقررات سازمانی، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه های داخلی.

- راهبری و نظارت بر امور جذب و بکارگیری،ارزیابی عملکرد، نگهداشت و آموزش کارکنان.

- تدوین و بازنگری روشها و مستندات مربوط به کلیه فرایندهای داخلی شرکت.

- برنامه ریزی جامع برای توانمند سازی و توسعه دانش بالقوه کارکنان و ارتقاء سطح رفاه آنان.

- ارائه گزارش های روشن از برنامه ها و عملکرد بصورت دوره ای.

- برنامه ریزی و هدایت مدیریت منابع و مصارف گروه.

- سیاستگذاری و هدایت نظام های مدیریت مالی و نقدینگی در شرکت اصلی و شرکتهای گروه.

- ارتقاء نظام های گزارشگری مالی و حسابداری مدیریت در سطح شرکت اصلی و شرکتهای گروه.


تعداد بازدید : 663
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...