Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: یزدان کرمی - 1398/11/21

مدیر اداری و پشتیبانی

شماره تماس:
88682693-021

ایمیل:   yazdan.karami@kharazmi.ir

شرح وظایف: 

- تهیه و تنظیم و پیشنهاد آئین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه های شرکت و به روزرسانی مستمر آنها.

- تدوین و بازنگری روشها و مستندات مربوط به کلیه فرایندهای داخلی.

- برنامه­ریزی و انجام اقدامات لازم در زمینه جذب، نگاهداشت و آموزش نيروي انساني شركت در چارچوب آئین نامه ها و دستور العمل های شرکت.

- نظارت برتهيه و تدوين ضوابط و معيارهاي ارزشيابي عملكرد كاركنان و پيمانكاران.

- تدوين برنامه‌ و نظارت برحسن اجراي انجام تعهدات پيمانكاران پشتيباني شركت.

- همكاري در تدوين برنامه‌هاي كوتاه مدت و بلندمدت شركت در زمينه توسعه و بهبود نيروي كار در شركت.

- نظارت و همكاري در تهيه و اجراي برنامه هاي زمان سنجي كار و ظرفيت سنجي فعاليتها و تعيين استانداردهاي كار و برآورد نيروي انسانی مورد نیاز شرکت.

- تجزيه و تحليل نتايج ارزشيابي كاركنان و تهيه گزارشات لازم در اين زمينه و ارائه گزارش.

  - اتخاذ رویکرد برنامه محور در اقدامات و پیگیری اهداف.

- ارائه گزارش های روشن از برنامه ها و عملکرد بصورت دوره ای.

- تلاش برای  ایجاد هم افزایی در پیگیری تحقق اهداف گروه.

تعداد بازدید : 989
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...