Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: از حاکمیت شرکتی تا حسابرسی داخلی - 1399/02/09

سمیرا برزی مهر- مدیر حسابرسی داخلی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

 حاکمیت شرکتی به مجموعه فرایندها، روش ها، و سوم، سیاست ها و قوانین ناظر بر هدایت و کنترل صحیح اطلاق می شود که در روش اداره یک شرکت یا سازمان تأثیر بگذارد. حاکمیت شرکتی را «نظام راهبری سازمانی» یا «حاکمیت واحد تجاری نیز مطرح می کنند، حاکمیت شرکتی را می توان به دوره ساختاری منسجم از روابط در نظر گرفت که میان سهام داران، مدیران، ذی نفعان و ناظران برای تضمین منافع تمامی مالکان و ذی نفعان و با اهداف دست یابی به نظام و فرهنگ صحیح پاسخ گویی، شفافیت در ارائه اطلاعات و گزارشگری مناسبا، رعایت عدالت و انصاف و رعایت حقوق ذی نفعان استقرار می یابد.

هدف اصلی حاکمیت شرکتی تعیین کنترل ها و نظارت های صحيح في مابین سهام داران، هیئت مدیره و مدیران اجرایی و شفاف سازی و پاسخگویی در بازار سرمایه در روابط مالی و اداری شرکت هاست، بنابراین چنانچه در شرکت ها به موضوع اصول حاکمیت شرکتی توجه مناسب نشود، چهار چوب منطقی برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان تصمیم گیران شرکت و ذی نفعان فراهم نخواهد شد. در صورت استفرار چنین ساختاری در سازمان، تقسیم وظایف و مسئولیت ها بین سهامداران، هیئت مدیره و مدیران اجرایی به صورت صحیح انجام پذیرفته و نسبت به استقرار نقش های نظارتی مدیریت غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی، کمیته انتصابات و ... ایجاد کنترل های داخلی مناسب از جمله استقرار کنترل های مالی، حقوقی، مدیریت ریسک و نقش نظارتی اخلاق سازمانی توجه خاص خواهد شد، و در این حالت است که در ازای تقسیم وظایفه نظارت، مسئولیت و پاسخ گویی پررنگ تر می شود و تضاد منافع باعث شکل گیری روابط سالم و پایدار خواهد بود و در این مکانیسم منافع سهامداران و ذی نفعان حفظ خواهد شد و سوء استفاده های مدیریتی و مالی به حداقل ممکن خواهد رسید.

۱.ایجاد اعتماد بین شرکتها و سرمایه گذاران از طریق پاسخگویی و حسابدهی ، خلق ارزش و استفاده موثر از منابع ٣. گزارش دهی به موقع و شفاف ۴، رعایت انصاف و عدالت در رابطه با تمامی ذی نفعان ۵ رعایت منافع سهامداران شرکت ۶.افزایش بازده شرکت‌ها

تاریخچه حاکمیت شرکتی

 حاکمیت شرکتی یکی از رایج ترین مفاهیم در واژگان تجارت جهانی است و از دهه ۱۹۹۰ در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، امریکا، استرالیا و برخی از کشورهای اروپایی همزمان با تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت و در پاسخ به مشکلات مربوط به اثربخشی هیئت مدیره شکل گرفته است به دنبال وقایعی مانند افشای کمکهای نامشروع و پنهان ۱۷ | شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال ۱۹۷۳| که به ماجرای واترگیت شهرت یافت، و همچنین رسوایی های مالی تعدادی از شرکت های بزرگ و مشهور دنیا از جمله انرون ( Enron ) و ورلد كام ( World Com ) در آغاز قرن اخیر که کاهش اعتماد عمومی نسبت به اطلاعات و گزارش های مالی منتشر شده از سوی شرکتها را به دنبال داشت، نیاز به اطلاعات بیشتر و با کیفیت تر افزایش یافت و منجر شد به تقاضای بیشتری در خصوص شفافیت اطلاع رسانی و گزارش دهی شرکتها و موجب شد موضوع کنترل های داخلی شرکت ها و افشای اطلاعات در این زمینه از دیدگاه جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهای نظارتی قرار گیرد. در ایران سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت تقویت و پیاده سازی اصول حاکمیت شرکتی، «آیین نامه اصول حاکمیت شرکتی» را در سال ۱۳۸۶ تدوین و منتشر کرد و روش های نظارت و کنترل بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد توجه قرار داد و سپس در تاریخ ۱۳۹۷

/ ۰۸ / ۱۲ «دستور العمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» را که به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید، ابلاغ و لازم الاجرا کرد. در همین راستا و در جهت رعایت دستورالعمل حاکمیت شرکتی و هم چنین دستیابی به اهدافی چون بررسی اثربخشی فرایندهای نظام راهبری و سیستم کنترل های داخلی، سلامت گزارشگری، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال و اثربخشی حسابرس مستقل و نیز رعایت قوانین و مقررات، مدیریت ارشد شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام)، ضمن تدوین و تصویب «منشور کمیته حسابرسی» و «منشور فعالیت واحد حسابرسی داخلی و انتصاب مدیر حسابرسی داخلی، کمیته حسابرسی را در سال ۱۳۹۲ زیر نظر هیئت مدیره و مطابق با ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار و با هدف کمک به آبفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره تشکیل داده است. اعضای کمیته حسابرسی شرکت متشکل از سه نفر و همگی دارای تخصص مالی هستند و با انتخاب و انتصاب هیئت مدیره منصوب شده اند. رئیس کمیته حسابرسی عضو مالی غیرموظف هیئت مدیره است جلسات کمیته حسابرسی شرکت به صورت ماهانه و منظم و در راستای ارزیابی استقرار و بهبود سیستم کنترل های داخلی و بررسی اثربخشی آن تشکیل می شود. واحد حسابرسی داخلی شرکت به طور مستمر اثربخشی سیستم کنترل های داخلی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد و نتایج را به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره | گزارش و روش های بهبود سیستم کنترل های داخلی را | پیگیری می کند. در راستای ارتقای نظام راهبری شرکت، کمیته های حسابرسی در شرکت های فرعی تشکیل و حسابرسان داخلی مستقر شده اند و کمیته ها به صورت ماهانه در شرکت ها تشکیل و مواردی چون صورتهای مالی میان دوره ای و سالانه...بودجه سالانه و مقایسه و انطباق آن با عملکرد واقعی شرکت، پیش نویس گزارش حسابرس مستقل، نامه مدیریت شرکتها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل ها و گزارش های حسابرسان داخلی در خصوص بررسی سیستم های کنترل داخلی شرکتها در کمیته ها بررسی و گزارش های آن برای واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی ارسال میشود و در کمیته  مورد بررسی قرار می گیرد و در راستای کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدیره، به اطلاع هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در جهت اطلاع و تصمیم گیری رسانده می شود.

 اهم مواردی که در کمیته حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرد:

۱.حصول اطمینان معقول از این که از منابع و دارایی های شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوء استفاده محافظت میشود ۲حصول اطمینان معقول از این که عملیات شرکت، کارا و اثربخش است

 ٣. حصول اطمینان معقول از کیفیت مناسب گزارشگری مالی، قابل اطمینان و به موقع بودن گزارش های مالی و رعایت استانداردهای حسابداری و سایر مقررات مربوط

 ۴.حصول اطمینان معقول از رعایت قوانین و مقررات و همچنین رعایت الزامات و سیاست های داخلی شرکت از سوی مدیران و کارکنان شرکت

 ۵. بررسی پیش نویس گزارش های مالی شرکت قبل از تصویب هیئت مدیره

 ۶.بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس

قانونی

۰۷ برگزاری حداقل دو جلسه نشست اختصاصی با حسابرس مستقل شرکت در خصوص بررسی موضوعات شرکت

 ۸. پایش استقلال حسابرس مستقل و ارائه پیشنهاد درباره انتخاب، چرخش با تغییر حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت اصلی و شرکت های فرعی به هیئت مدیره متناسب با بررسی ها و الزامات

 9. بررسی گزارش های بودجه شرکتهای فرعی و گزارش های مقایسه ای عملکرد با بودجه مصوب آنها

 ۱۰. ارزیابی عملکرد کمیته های حسابرسی و حسابرسان داخلی شرکت های فرعی

 11. بررسی گزارش های کمیته های حسابرسی شرکتهای فرعی

 ۱۲. بررسی «نامه مدیریت حسابرس مستقل و پیگیری اقدامات مدیریت ارشد در پاسخ به آن

شعار «ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها» و «برنامه محوری» همیشه سرلوحه تمامی ارکان شرکت بوده و در همین راستا کار گروه خبرهای در جهت تدوین برنامه عملیاتی و استراتژیک دو ساله گروه سرمایه گذاری خوارزمی و نظارت بر امور راهبری به عنوان یکی از کمیته های تخصصی به ریاست رئیس محترم هیئت مدیره شرکت تشکیل شده و تلاش می شود اهداف در این برنامه دست یافتنی و قابلیت تحقق داشته باشند. در این برنامه، اصلاح ساختار شرکت، فرایندها و دستورالعمل ها مدیریت تسهیلات، اصلاح پرتفوی و ارتقای نظام راهبری در شرکت های گروه از جمله مواردی است که مورد توجه قرار گرفته است و سهامداران به عنوان ذی نفعان اصلی شرکت اثرات برنامه محوری در گروه خوارزمی را به صورت ملموس حس خواهند کرد.تعداد بازدید : 3435
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...