Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: مدیریت برنامه ریزی - 1402/01/25

مدیر برنامه ریزی

شماره تماس: 88684725-021

ایمیل:  ali.khalatbari@kharazmi.ir
                                                                                                                                                                                                                                          

 شرح وظایف:

- تهیه، تدوین و ارزیابی برنامه های عملیاتی و راهبردی شرکت.

- برنامه ریزی، ارائه پیشنهاد و اجرای اقدامات لازم در جهت استقرار نظام مدیریت برنامه محور.

- طراحی و استقرار نظام تدوین، اجرا و پایش برنامه های عملیاتی و راهبردی شرکت و تهیه گزارش های لازم.

- همکاری و نظارت بر طراحی و استقرار نظام تدوین، اجرا و پایش برنامه های عملیاتی و راهبردی در شرکت­های گروه (در تعامل با معاونت شرکت ها و مجامع).

- پایش مستمر برنامه های مصوب شرکت های گروه و ارائه گزارش های دوره ای از پیشرفت برنامه ها و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت اقدامات اصلاحی در چارچوب برنامه.

- تهیه و تدوین دستورالعمل های لازم برای تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه های عملیاتی و راهبردی.

- همکاری با معاونت شرکت­ها و مجامع در بررسی و ارزیابی انطباق برنامه ها با بودجه سالانه در سطح شرکت اصلی و شرکت های گروه.

- طراحی و استقرار نظام پایش و ارزیابی برنامه های راهبردی شرکت اصلی و شرکت های گروه.

- همکاری با مدیریت اداری و پشتیبانی در شناسایی، اصلاح و بهبود فرآیندها، مشارکت در تدوین آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بازنگری ساختار سازمانی در چارچوب برنامه.

  - برنامه ریزی و ارائه راهکارهای عملیاتی در جهت توسعه تفکر و فرهنگ برنامه ریزی و برنامه محوری در گروه.


تعداد بازدید : 1251
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...