Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: مرتضی خالصی - 1398/11/21

معاون شرکت ها و مجامع

شماره تماس: 
88683846-021

ایمیل:  

شرح وظایف: 

- راهبری و تدوین زیر ساخت ها بمنظور ایجاد همسویی استراتژیک و شفافیت اطلاعات شرکتهای گروه.

- نظارت بر امور راهبردی شرکتهای گروه در جهت بهینه سازی پرتفوی موجود و رسیدن به پرتفوی هدف.

- تدوین، نظارت و بررسی بودجه شرکت های گروه بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های ذی ربط.

- مشارکت و نظارت برتهیه و تنظیم برنامه ای کوتاه مدت و بلند مدت شرکتهای زیر مجموعه و ارزیابی عملکرد شرکتهای مزبور و مدیران آنها و ارائه گزارش های دوره ای.

- هدایت و پیگیری سیاست های شرکت در شرکتهای گروه سرمایه گذاری خوارزمی بمنظور بهبود روابط کاری و تسهیل در ارتباط بین شرکتهای گروه.

- طراحی و پیاده سازی سیستم های پایش و ارزیابی مستمر عملکرد مدیران و شرکتها.

- تجزیه و تحلیل سیستم های مدیریت شرکتهای فرعی و ارائه پیشنهاد ارتقای ساختار سیاستگذاری، مدیریت و اجرا بر اساس سیاستهای گروه.

- ارائه گزارش های روشن از برنامه ها و عملکرد بصورت دوره ای.

- برنامه­ریزی جهت استقرار نظام مدیریت حرفه ای و تخصصی در شرکتهای گروه.

- تلاش جهت استقرار حاکمیت شرکتی و ارتقاء ساختار کنترل های داخلی در شرکتهای گروه.


تعداد بازدید : 3304
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...