Kharazmi Investment Group

ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها

:: سمیرا برزی مهر - 1398/11/21

مدیر اداره حسابرسی

شماره تماس: 88683746-021

ایمیل:   samira.barzimehr@kharazmi.ir

شرح وظایف: 

-      نظارت بر حسن اجراي كليه فعاليتهاي مالي شركت و بررسی صورتهای مالی جهت طرح در کمیته حسابرسی پیش از تصویب هیئت مدیره.

-      طرح و بررسی مسائل و اختلافات مالي و حسابداري فيمابين شركت و شركتهاي تابعه در کمیته حسابرسی، كه توسط هیئت مدیره و یا مدير عامل ارجاع ميشود.

-      ايجاد ارتباط و هماهنگي دائمي بین واحد حسابرسي داخلي شركت اصلی و کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلي شركتهاي تابعه بمنظور بهبود كارآيي و اجراي برنامه هاي حسابرسي داخلي آنها.

-      بررسي و ارزيابي سيستم كنترلهاي داخلي موجود و ارائه پيشنهاد براي  بهبود روشهاي كنترل داخلي در شركت اصلی و شركت‌هاي تابعه به لحاظ اثربخشی و کارآیی و استفاده اقتصادی از منابع و گزارشات.

-      همكاري با حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني در مورد رسيدگي ها و برنامه هاي حسابرسي آنان.

-      مطالعه و پيگيري موارد مندرج در گزارش هاي بازرسان قانوني و حسابرسان مستقل و تكاليف تعيين  شده توسط مجمع عمومي شركت و شركت‌هاي تابعه و ارائه گزارشات مربوطه به کمیته حسابرسی.

-      بررسی گزارشهای مالی و عملکرد شرکت و شرکت های تابعه.

-      تدوین برنامه سالانه حسابرسی داخلی با در نظر گرفتن برنامه ارزیابی تحقق اهداف راهبردی، اثر بخشی کنترل های داخلی، حفاظت از دارایی ها، رعایت قوانین و مقررات و الزامات.

-      بررسی عملکرد و بودجه شرکت و ارائه گزارش هاي ادواري به کمیته حسابرسی و مدیریت شرکت.


تعداد بازدید : 2807
:: ثبت نظر ، پیشنهاد و انتقاد ...
:: فرم ارتباط ...
:: ثبت پرسش ...
:: فرم تماس با ما ...